Dzialania rzecznicze

 

Fundacja dla Zdrowia Mózgu – Mental Power uważa za konieczne przyjęcie strategicznego podejścia do profilaktyki  i opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu.

 

Dostrzegając, jak wielkie znaczenie społeczne mają choroby mózgu, które bezpośrednio oddziałują nie tylko na pojedynczych pacjentów, lecz także na ich rodziny oraz pracodawców a poprzez to na gospodarkę Fundacja dla Zdrowia Mózgu -Mental Power uważa za konieczne przyjęcie strategicznego podejścia do profilaktyki  i opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu.

Innowacyjne rozwiązania terapeutyczne są w stanie poprawić jakość  i długość życia pacjentów z chorobami mózgu ale powinny być częścią szerszych wysiłków badawczych i  kompleksowych interwencji w zakresie zdrowia publicznego, które uwzględnia niezbędną profilaktykę i prewencję. Wymaga to jednak  zintegrowanego podejścia opartego na współpracy wielu środowisk ( medycznego, naukowego, decydentów, organizacji pacjenckich i pozarządowych).

Nasze działania rzecznicze koncentrować będziemy wokół poniższych priorytetów

Strona Spoleczna

  • Rozpoczęcie i prowadzenie jako lider strony społecznej szeroko zakrojonej debaty na rzecz priorytetyzacji chorób mózgu i zdrowia psychicznego, aby zapewnić zaangażowanie polityczne do nadania priorytetu polityce zdrowotnej w tym obszarze

Dostep do leczenia

  • Poprawa dostępu do leczenia i  kompleksowej opieki oraz skupienie się na lepszych wynikach zdrowotnych oraz jakości życia pacjentów dotkniętych chorobami mózgu

Promowanie zdrowia mozgu

  • Promowanie zdrowia mózgu oraz podnoszenie świadomości na temat chorób mózgu w debacie publicznej, przeciwdziałanie stygmatyzacji, promowanie profilaktyki w obszarze zdrowia mózgu oraz  lobbowanie na rzecz tworzenia rozwiązań systemowych łączących opieką zdrowotną, społeczną i środowiskową w celu poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobą

Wspolpraca z organizacjami

Współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów w celu przyjęcia polityk krajowych w obszarze neurologii ( Strategia dla Polskiej Neurologii ) oraz demencji (Polski Plan Alzheimerowski)

Polska Rada Mozgu

Dążyć do reaktywowania  i profesjonalizacji Polskiej Rady Mózgu, aby mogła pełnić aktywną rolę na arenie Europejskiej (EBC)

Brain PLan

Aktualizacja Brain Planu dla Polski oraz jego przyjęcie w formie ustawy z zagwarantowanym wieloletnim finasowaniem, aby adresować wyzwania związane ze zdrowiem mózgu w sposób kompleksowy